دکتر میر حسن میر یعقوب زاده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه

 

تحصیلات: دكتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری، گرایش هیدرولوژی و منابع آب، دانشگاه مازندران 

تخصص: شبیه‌سازی و مدلسازی حوضه‌های آبخیز

 

حائز رتبه اول در دوره كارشناسی، كارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه مازندران

 

پایان نامه کارشناسی ارشد:  شبیه سازی جریان رودخانه بر اساس مدل هیدرولوژیکی رواناب حاصل از ذوب برف (SRM) در حوضه آبخیز سد کرج  (با امتیاز: 19/38 و با درجه: عالی)

رساله دکتری:  توسعه مدل نیمه توزیعی SWAT در پارامتر تبخیر و تعرق بااستفاده از الگوریتم توازن انرژی (SEBAL)  (با امتیاز: 19/63 و با درجه عالی)

 

آدرس پست الکترونیکm.miryaghoobzadeh@gmail.com  ،  m.miryaghoubzadeh@urmia.ac.ir

 

تخصص‏ ها و علایق پژوهشی:

1-     مدلسازی هیدرولوژیکی و شبیه‏ سازی حوضه ‏های آبخیز

2-     تحلیل عدم قطعیت

3-     سنجش از دور (RS)

4-     پردازش سیگنال

5-     یادگیری ماشین

 

دوره‌های تخصصی گذرانده شده:

1-     ریاضیات مهندسی، دانشکده مهندسی عمران

2-     پردازش سیگنال و بینایی ماشین، دانشکده مهندسی برق

3-     آمار پیشرفته (آمار ریاضی، سریهای زمانی، فرآیندهای تصادفی)، دانشکده ریاضیات

4-     هیدرولوژی پیشرفته، دانشکده مهندسی آب

 

مقالات در كنفرانس های داخلی و بین المللی

1-     میریعقوب‏زاده م.، کلارستاقی (کاویان) ع.، 1384، برآورد میزان فرسایش و رسوب حوضه آبخیز جمال الدین كلا به روش EPM، اولین کنفرانس علوم زمین

2-     میریعقوب‏زاده م.، محبی ر.، 1385، معرفی مدل مثلثی توسعه پایدار، ارتباط عوامل اقتصادی و اجتماعی با عامل اکولوژیک و چالشهای فراروی آنها، کنفرانس توسعه پایدار

3-     محبی ر.، میریعقوب‏زاده م.، 1385، بررسی اکولوژیک کمیت وکیفیت آبهای وتلند فریدونکنار،کنفرانس توسعه پایدار

4-     میریعقوب‏زاده م.، قنبرپور م. ر.، رنجبر ا.، 1386، ماهواره های با کاربرد در پایش برف و یخ، کنفرانس ژئوماتیک و ارتباطات جهانی

5-     میریعقوب‏زاده م.، قنبرپور م. ر.، حبیب نژاد روشن م.، 1386، بازتابش طیف الکترومغناطیس برف و کاربرد آن در سنجش از دور، کنفرانس ژئوماتیک و ارتباطات جهانی

6-      میریعقوب‏زاده م.، رنجبر ا.، 1386، بررسی توسعه مکانی شهرستان ساری با استفاده از تصاویر سنجش از دور در محیط GIS، کنفرانس ملی GIS و مدیریت شهری، شهریور 86

7-     میریعقوب‏زاده م.، قنبرپور م. ر.، 1386، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رهیافتی برای مدیریت جامع حوضه های آبخیز، چهارمین کنفرانس ملی آبخیزداری ایران، دانشگاه تهران

8-     میریعقوب‏زاده م.، قنبرپور م. ر.، حبیب نژاد روشن م.، رنجبر ا.، 1387، آشکارسازی تغییرات آلبدوی برف و ابر در تصاویر ماهواره‏ای MODIS به منظور تفکیک ابر و برف، کنفرانس ژئوماتیک 87، سازمان نقشه برداری کشور

9-     سیدی علم آباد م.، مرادی ح.، قنبرپور م. ر.، میریعقوب‏زاده م.، 1387، بررسی کارکرد مدل SRM در برآورد رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه های کوهستانی ایران و مقایسه آن با سایر نقاط جهان، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه تبریز

10-رنجبر ا.، میریعقوب‏زاده م.، 1388، بررسی سایتهای مناسب دفن پسماندهای شهری در شهرستان تبریز، ششمین کنفرانس سامانه های اطلاعات مکانی GIS، سازمان نقشه برداری کشور

11-آبکار ع.، حبیب نژاد روشن م.، کریمی و.، میریعقوب زاده م.، حسینی صفا س.، 1388، پتانسیل ها و چالش های استفاده از مدلهای ذوب برف در حوزه های آبخیز ایران، چهارمین کنفرانس آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

12-رحمانی ن.، شاهدی ک.، سلیمانی ک.، میریعقوب‏زاده م.، 1389، بررسی تئوری مدلهای تغییر کاربری اراضی، ششمین کنفرانس ملی آبخیزداری ایران، دانشگاه تربیت مدرس

13-کرمی ا.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏زاده م.، 1389، ارزیابی توان تفرجی زیر حوزه اسکلیم‏رود با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی، 1389، دومین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

14-کرمی ا.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏زاده م.، 1389، ارزیابی قابلیت حوضه آبخیز بابلک برای کاربری کشاورزی با استفاده از تلفیق روش AHPو GIS، اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

15-کرمی ا.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏زاده م.، 1389، پهنه بندی حوضه آبخیز بابلکنار برای کاربری کشاورزی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

16-   کرمی ا.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏زاده م.، 1389، برنامه ریزی تفرجی بر اساس پتانسیل سرزمین (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود، مازندران)، چهارمین همایش تخصصی محیط زیست، تهران

17-رحمانی ن.، شاهدی ک.، میریعقوب‏زاده م.، 1390، ارزیابی شاخصهای پوشش گیاهی مورد استفاده در سنجش از دور (مطالعه موردی حوضه آبخیز هریسک)، هجدهمین همایش ملی ژئوماتیک، سازمان نقشه برداری، تهران

18- دارابی ح.، سلیمانی ک.، شاهدی ک.، میریعقوب‏زاده م.، 1390، اولویت بندی سیل خیزی زیرحوضه های آبخیز بر اساس پارامترهای موفومتریک با استفاده از تکنیک GIS، نهمین همایش ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی، تهران

19- امیری م.، سلیمانی ک.، تمرتاش ر.، میریعقوب‏زاده م.، 1390، مطالعه فلوریستیک و تعیین اشکال زیستی گیاهان مراتع اکوسیستمهای خزری مطالعه موردی: مراتع وازرود، اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

20-امیری م.، سلیمانی ک.، تمرتاش ر.، میریعقوب‏زاده م.، 1390، استفاده چند منظوره از پوشش گیاهی در جهت مدیریت پایدار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز وازرود)، همایش دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

21-  دوستی م.، شاهدی ک.، حبیب نژاد روشن م.، میریعقوب‏زاده م.، 1391، قابلیت مدل مفهومی در شبیه سازی بارش  رواناب حوضه آبخیز سد شهید رجایی (مطالعه موردی: زیر حوضه سلیمان تنگه)، سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی، پژوهشکده اکوسیستم های خزری، ساری

22- دوستی م.، شاهدی ک.، حبیب نژاد روشن م.، میریعقوب‏زاده م.، 1391، پیش بینی تغییرات اقلیمی با کاربرد مدلهای اقلیمی، سناریو ها و روشهای کاهش مقیاس، سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی، پژوهشکده اکوسیستم های خزری، ساری

23- صفری شاد م.، حبیب نژاد روشن م.، ایلدرمی ع.، میریعقوب‏زاده م.، 1391، بررسی رابطه تغییر اقلیم با دبی حاصل از ذوب برف (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره چای)، سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی، پژوهشکده اکوسیستم های خزری، ساری

24-  Miryaghoobzadeh M., M. Ghanbarpour, 2007, Investigation of snow and cloud albedo changes in MODIS imagery, The 28th Asian Conference on Remote Sensing, Malaysia

25-  Miryaghoobzadeh M., K. Solaimani, 2007, Detection of water volume changes in Lar dam using ETM+ imagery, The 28th Asian Conference on Remote Sensing, Malaysia

26-  M. Arekhi, K. Solaimani, M. Miryaghoobzadeh, S. Arekhi, 2009, Comparison of Different Classification Methods for Land Use Mapping, The 30th Asian Conference on Remote Sensing, Singapore

27-  M. Miryaghoubzadeh, K. shahedi, Land Use Planning Using Geographical Information System (GIS) Techniques, The 8th International Symposium Agro Environ 2012, Wageningen, The Netherland

28-  H. Darabi, K. Shahedi, K. Solaimani, M. Miryaghoubzadeh, Flooding prioritization of Pol-Doab Shazand sub-catchments using hydrologic and statistical models, The 8th International Symposium Agro Environ 2012, Wageningen, The Netherland

 


مقالات در نشریات پژوهشی و ISI

1-     میریعقوب‏زاده م.، قنبرپور م. ر.، حبیب نژاد روشن م.، 1390، مدلسازی جریان ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SRM(مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کرج)، تحقیقات منابع آب ایران، شماره 21، صفحات 52-40

2-     میریعقوب‏زاده م.، قنبرپور م. ر.، 1388، بررسی دقت تفکیک رقومی پارامترهای ابر، برف و زمیندر تصاویر ماهواره‏ای MODIS(مطالعه موردی: حوضه آبخیز هراز)، علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال سوم، شماره نهم، صفحات 54-51

3-     میریعقوب‏زاده م.، قنبرپور م. ر.، 1389، بررسی کاربرد نقشه های پوشش برفی حاصل از تصاویر ماهواره‏ای MODISدر مدلسازی رواناب ذوب برف  (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کرج)، علوم زمین، سال نوزدهم، شماره 76، صفحات 148-140

4-     میریعقوب‏زاده م.، قنبرپور م. ر.، 1388، بکارگیری داده های سنجش از دور در برآورد دمای سطح اراضی، مرتع، سال سوم، شماره چهارم، صفحات 723-734

5-     رحمانی ن.، شاهدی ک.، سلیمانی ک.، میریعقوب‏زاده م.، 1391، بررسی تغییرات كاربری اراضی حوضه آبخیز كسیلیان با استفاده از تصاویر چند زمانه، مرتع و آبخیزداری، سال شصت و پنجم، شماره اول، صفحات 35-48

6-      رحمانی ن.، شاهدی ک.، سلیمانی ک.، میریعقوب‏زاده م.، ارزیابی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر روی ویژگیهای هیدرولوژیک حوضه آبخیز کسیلیان، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (دارای گواهی چاپ)

7-     کرمی ا.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏زاده م.، 1390، مطالعه و ارزیابی قابلیت‏های مکانی و اکولوژیک حوضه آبخیز بابلرود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، دو فصل نامه آمایش سرزمین، سال سوم، شماره پنجم، صفحات 51-70

8-     کرمی ا.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏زاده م.،1391، ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز بابل رود برای جنگل داری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، سال نوزدهم، شماره 1، صفحات 1-22

9-     کرمی ا.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏زاده م1391، مكانیابی مناطق مستعد توسعه كاربری مسكونی با استفاده از GIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابلرود، مازندران)، فصلنامه كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی، سال سوم، شماره دوم، 99-110

10-دارابی ح.، سلیمانی ک.، شاهدی ک.، میریعقوب‏زاده م.، 1391، طبقه بندی زیرحوضه‏‌ها بر اساس پارامترهای مورفومتریک با استفاده از تحلیل خوشه‏ای در حوضه آبخیز پل-دوآب شازند، دانش آب و خاک دانشگاه تبریز، جلد 22، شماره 4، 211-199

11-دارابی ح.، سلیمانی ک.، شاهدی ک.، میریعقوب‏زاده م.، 1391، اولویت بندی سیل خیزی زیرحوضه های آبخیز بر اساس پارامترهای موفومتریک با استفاده از تکنیک GIS، محیط زیست و توسعه، سال 3، شماره 5، صفحات 15-8

12-امیری م.، سلیمانی ک.، تمرتاش ر.، میریعقوب‏زاده م.، ۱۳۹۲، بررسی کارآیی تصاویر ماهواره ای در پهنه بندی گونه های مهاجم (مطالعه موردی: مراتع وازرود)، سنجش از دور و GIS ایران، سال پنجم، شماره چهارم، ۳۷-۵۰

13-دوستی م.، شاهدی ک.، حبیب نژاد روشن م.، میریعقوب‏زاده م.، ۱۳۹۳، استفاده از مدل نیمه مفهومی در شبیه سازی جریان روزانه (مطالعه موردی حوضه آبخیز تمر)، پژوهش‏های حفاظت آب و خاک، جلد ۲۱، شماره ۲، ۲۷۷-۲۹۲

14-دوستی م.، حبیب نژاد روشن م.، شاهدی ک.، میریعقوب‏زاده م.، ۱۳۹۲، مطالعه شاخص‏های اقلیمی حوضه آبخیز تمر استان گلستان در شرایط تغییر اقلیم با کاربرد مدلLARS-WG، فیزیک زمین و فضا، جلد ۳۹، شماره ۴، ۱۷۷-۱۸۹

15-صفری‏ شاد م.، حبیب‏نژاد روشن م.، ایلدرمی ع.، میریعقوب‏زاده م.، نظارت بر پوشش برف با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای MODIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز قره چای)، پژوهش آب ایران، (دارای گواهی چاپ)

16-  کرمی ا.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏زاده م.، ۱۳۹۴، تعیین کاربری های مناسب با استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود)، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، سال ششم، شماره ۱۱، ۱۷۱-۱۸۱

17-کرمی ا.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏زاده م.، ۱۳۹۳، ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه بابلرود برای کاربری کشاورزی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، فصلنامه اکوسیستم‌های طبیعی ایران، دوره پنجم، شماره ۱، ۳۷ - ۴۸

18-رنجبر ا.، حکیم‌پور ف.، میریعقوب‌زاده م.، شریف‌نژاد ج.، پیری ع.، بابایی ا.، ۱۳۹۳، پهنه بندی و مكان یابی دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)، جغرافیا و برنامه‌ریزی، شماره ۴۷، ۱۴۸-۱۳۳

19-میریعقوب‌زاده م.، سلیمانی ک.، حبیب‌نژاد روشن م.، شاهدی ک.، عباسپور ک.، اخوان س.، ۱۳۹۳، تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‌های سنجش از دور مطالعه موردی: حوضه آبخیز تمر استان گلستان، مهندسی آبیاری و آب ایران، سال چهارم، شماره پانزدهم، ۸۹- ۱۰۲

20-کریمی ح.، زینی‌وند ح.، طهماسبی‌پور ن.، حقی‌زاده ع.، میریعقوب‌زاده م.، ارزیابی نتایج فرمول‌های تجربی ذوب برف با مدل WetSpa، مطالعه موردی حوزه آبخیز هرو  دهنو در استان لرستان، فصلنامه بین‌المللی آب و توسعه، (دارای گواهی چاپ)

21-  Solaimani K., M. Miryaghoobzadeh, S. Lotfi, 2009, Investigation of the Lar Lake Fluctuation Using Remote Sensing Data, Research Journal of Environmental Science, 3 (5), 574-580

22-  Smailpour, S., J. Oladi, M. R. Pormajidian, M. Miryaghoobzadeh, 2009, Forest Change Detection in the North of Iran Using TM/ETM+ Imagery, Asian Journal of Applied  Sciences, 2, 464-474

23-  Solaimani, K., M. Arekhi, R. Tamartash,M. Miryaghoobzadeh, 2010, Land Use/Cover Change Detection Based on Remote Sensing Data (case study: Neka basin), Agriculture and Biology Journal of North America (ABJNA), 1(6): 1148-1157, DOI: 10.5251/abjna.2010.1.6.1148.1157

24-  Solaimani K., Amiri M., Miryaghoobzadeh M., Tamartash R., Invasive Species Zoning of Cirsium arvense and Stachys byzanthina Using Vegetation Indices, Acta Ecologica Sinica, (in review)

25-    Amiri M., Solaimani K., Miryaghoobzadeh M., Tamartash R., 2012, Remote Sensing and GIS Applications for Mapping of Invasive Species inVazroud Rangelands of Iran, Rangeland Journal, Vol. 3, No. 1, 59-70

26-  Amiri M., Solaimani K., Tamartash R., Miryaghoubzadeh M., 2012, Identification  of  Invasive  Species  Using  Remote  Sensing  and Vegetation Indices, (Case Study: Vazroud Rangelands, Iran), Journal of Rangeland Science (ISC), Vol. 3, No. 1, 59-70

27-  Amiri M., Solaimani K., Miryaghoobzadeh M., 2013, Fuzzy Classification for Mapping Invasive Species from Multispectral imagery, Journal of Indian Society of Remote Sensing, DOI 10.1007/s12524-013-0261-8

28-  Darabi H., Shahedi K., Solaimani K., Miryaghoubzadeh M., 2013, Prioritization of Sub-watersheds based on Flooding Conditions using Hydrological model, multivariate analysis and RS Technique, Water and Environment Journal (Wiley publication), DOI: 10.1111/wej.12047

29-  Darabi H., Shahedi K., Solaimani K., Miryaghoubzadeh M., Assessment of Land Use/Land Cover Changes Using RS and GIS Techniques in Pol-Doab Shazand Watershed, Journal of Land Use Science, (in review)  

 

داوری مجلات ISI و کنفرانسهای بین المللی

1-     Journal of Hydro-Environment Research, Elsevier

2-     African Journal of Range & Forage Science, Taylor & Francis

3-     International Journal of Geo-Environmental Remote Sensing, ISC

4-     Journal of Watershed Management Research, ISC

5-     Journal of Iran's Remote Sensing and GIS, ISC

6-     The 34th World Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), Brisbane, Australia, 26th June to 1st July, 2011.

 

تالیف یا ترجمه کتاب

1-     تالیف کتاب "هیدرولوژی برف" با همکاری دکتر حبیب نژاد‏روشن عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، (در دست چاپ)

2-     ترجمه کتاب"Rainfall Runoff Modeling "  با همکاری دکتر کاکا شاهدی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، (در دست اقدام)

 

آشنایی و تسلط به نرم افزار

1-     نرم افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی: Arcview GIS , ILWIS , Arc GIS

2-     نرم افزارهای سنجش از دور: ENVI , PCI Geomatica , ERDAS IMAGINEIDRISI

3-     نرمافزارهای نقشه‏ کشی: AutoCAD, Autodesk Map, MicroStation , Surfer

4-     نرم افزارهای هیدرولوژیکی: HEC-HMS ,SRM , WMS , Smada , Lars-WG, SWAT,

5-     نرم افزارهای زمین آمار: GS+

6-      نرم افزارهای هیدرولیک: HEC-RAS

7-     نرم افزارهای برنامه نویسی: MATLAB, eClips

8-     نرم افزارهای آماری: STATISTICA , SPSS


فعالیت های مطالعاتی

1-                  1- مطالعات فرسایش و رسوب

2-     مطالعات و تحلیل GIS و RS

3-     مطالعات تلفیق و سنتز

4-     مطالعات بیوتکنیک

5-     مطالعات محیطی ساماندهی

6-      پروژه رقومی سازی اطلاعات

7-     کارشناس بررسی کننده مطالعات تلفیق و سنتز


جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic