دکتر مهدی عرفانیان مدرک تحصیلی: دکتری در رشته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه توکیو

تخصص: هیدرولوژی و سنجش از دور، مدل های بیلان آب و انرژی

علایق تحقیقاتی: کاربرد سنجش از دور در هیدرولوژی حوزه آبخیز

·    دوره کارشناسی مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانش­آموخته رتبه اول با معدل 18/21

·        دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانش­آموخته رتبه اول با معدل 18/12

·        کسب رتبه دوم در آخرین آزمون سراسری اعزام به خارج در رشته مهندسی آبخیزداری، دریافت بورس تحصیلی بلند مدت از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ایران

·        اخذ مدرک دکتری تخصصی در رشته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه توکیو در کشور ژاپن به عنوان یکی از معتبرترین دانشگاه ها و در فهرست 20 دانشگاه برتر جهان

عنوان پایان نامه ارشد

·    کارآیی مدل­ های هیدروگراف واحد لحظه­ ای ژئومورفولوژیکی وژئومورفوکلیماتیک درحوزه آبخیزدرجزین سمنان.1377. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عنوان رساله دکتری

Sensitivity Analysis and Parameter Optimization of Land Surface Models (LSMs) to ImproveSurface Flux Estimation.2008. Department of Civil Engineering, The University of Tokyo, Japan, (Supervisor: Prof. Toshio KOIKE, Co-Advisor: Prof. Taikan OKI).

 

            سوابق شغلی و اجرایی

·        کارشناس پژوهش در مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان سمنان (از اول تیر ماه 1374 لغایت اول بهمن 1377)

 

·        کارشناس ارشد پژوهش در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران (از اول بهمن 1377 لغایت اول مهر 1383)

 

·        دبیر جامعه علمی ایرانیان در ژاپن (ASIJ) در سال 2007 و دبیر علمی سمینار دانشجویی ASIJ در توکیو (2008)

 

·        مدیر گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری (از تاریخ 19 آذر 1393)

 

·        معاون آموزشی گروه مرتع و آبخیزداری (از تاریخ 25/2/1389 لغایت 18 آذر 1393)

 

       مشاوره رساله دکتری(2مورد) و راهنمایی پایان نامه ارشد (29 مورد)

  1. بابایی حصار، سحر. 1394. امکان­سنجی استفاده از رواناب‌ شهری شهرستان ارومیه به منظور تقویت سفره آب زیرزمینی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان. استاد مشاور رساله دکتری.
  2. جوان، خدیجه. 1392. ارزیابی تطبیقی داده­های ماهواره­ای و داده­های زمینی در برآورد مقدار بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه. گروه آب و هواشناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز. استاد مشاور رساله دکتری (دفاع شده)
  3. غایبی، نجیبه. 1394. تحلیل فراوانی ناحیه­ای شاخص­های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه ارومیه. استاد راهنما و مجری طرح پژوهشی پایان نامه ای (90 درصد مشارکت) با همکاری خانم مهندس سحر بابایی حصار (10 درصد مشارکت به عنوان مشاور پایان نامه و همکار طرح) و با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه (دفاعیه: بهمن ماه 94)
  4. عبادی نهاری، زهرا. 1394. پایش جامع خشکسالی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با تلفیق داده­ های ماهواره­ای MODIS  و TRMM. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه ارومیه. استاد راهنما و مجری طرح پژوهشی پایان نامه ای (90 درصد مشارکت) با همکاری خانم مهندس سیما کاظم پور (10 درصد مشارکت به عنوان همکار طرح) و با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه اجرا گردیده است.
  5. حاتمی، چیمن.1394. برآورد تابش خالص روزانه حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر اساس مدل رقومی ارتفاع و داده ­های دمای سطح زمین سنجنده MODIS، دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه ارومیه. استاد راهنما و مجری طرح پژوهشی پایان نامه ای (90 درصد مشارکت) با همکاری خانم مهندس سحر بابایی حصار (10 درصد مشارکت به عنوان مشاور پایان نامه و همکار طرح) و با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه اجرا گردیده است.
  6. راحلی، نازیلا. 1394.ارزیابی و مقایسه مدل ­های ماشین بردار پشتیبان، آماری و اقلیمی برای برآورد تبخیر و تعرق مرجع ماهانه در ایستگاه­ های سینوپتیک تبریز و ارومیه، استاد راهنمای اول (90 درصد مشارکت) با همکاری خانم مهندس سحر بابایی حصار با 10 درصد مشارکت به عنوان استاد مشاور (دفاعیه: دی ماه 94)

طرح پژوهشی خارج از دانشگاه (دفتر ارتباط با صنعت)

عرفانیان، مهدی.1391. ارزیابی روش های برون یابی بار معلق رودخانه های استان آذربایجان غربی. کد طرح : 87003-ACR، طرح مصوب برون دانشگاهی. کارفرما:  سازمان آب منطقه­ای استان آذربایجان غربی. طرح مصوب در تاریخ 26/8/1388 با شماره قرارداد: 123/40999، وضعیت طرح: خاتمه یافته بر اساس نامه شماره 123/41887 تاریخ 24/9/1390 کارفرما و گواهی خاتمه طرح حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه (شماره 505/10 مورخه 6/10/1390)

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی 

  1. بیگی حیدرلو، هادی؛ بانج شفیعی، عباس و مهدی عرفانیان. ارزیابی روش ترکیب خطی وزنی فازی در تهیه  نقشه ریسک آتش ­سوزی جنگل (مطالعه­ موردی: جنگل­ های سردشت، آذربایجان غربی). مجله پژوهش‌ های علوم و فناوری چوب و جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دوره 22، شماره 3، پاییز1394، صص 52-29
  2. عرفانیان، مهدی و سحر بابایی حصار. 1393. توسعه و کاربرد مدل PMF56-Hybrid  برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع در حوزه آبریز دریاچه ارومیه. مجله علوم و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، سال هیجدهم، شماره 4 (زمستان)، صص 205-193
  3. عرفانیان، مهدی؛ وفایی، نسرین و مهدی رضائیان زاده. 1393. ارائه یک روش نوین برای ارزیابی ریسک خشکسالی استان فارس با تلفیق داده­ های ماهانه بارندگی ماهواره TRMMو داده­ های شاخص پوشش گیاهی NDVI  سنجنده Terra/MODIS. مجله پژوهش­ های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران، دوره 46، شماره 1، بهار 1393، صص 108-93
  4. عرفانیان، مهدی؛ قهرمانی ساعتلو، پریسا و حسین سعادت. 1393. ارزیابی خطر فرسایش خاک با استفاده از منطق فازی در آبخیز قرناوه گلستان. مجله پژوهش­ های حفاظت آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، جلد 21، شماره 6، صص 154-135
  5. عرفانیان، مهدی و سحر بابایی حصار. 1392. ارزیابی مدل هیبرید در تخمین تابش خورشیدی روزانه در تعدادی از ایستگاه ­های تابش­ سنجی ایران، نشریه آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد، جلد 27، شماره 1، صص 168-158
  6. بیگی حیدرلو، هادی؛ بانج شفیعی، عباس و مهدی عرفانیان. 1393. تهیه نقشه خطر آتش­ سوزی جنگل با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبیو روش نسبت فراوانی (پژوهش موردی: جنگل­ های سردشت، شمال غربی ایران). مجله فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد22، شماره 4، صص 573-559

مقالات دارای گواهی چاپ

  1. عرفانیان، مهدی و سحر بابایی حصار. تحلیل روند تبخیر تعرق مرجع و بارندگی در تعدادی از ایستگاه های سینوپتیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه. مجله پژوهش آب ایران، دانشگاه شهرکرد، گواهی چاپ (زمستان 94)
  2. رسولی، علی اکبر؛ عرفانیان، مهدی؛ ساری صراف، بهروز و خدیجه جوان. ارزیابی تطبیقی مقادیر بارندگی برآورد شده TRMM  و بارش ثبت شده ایستگاه­ های زمینی در حوضه دریاچه ارومیه، فصلنامه فضای جغرافیایی، گواهی چاپ.
  3. رسولی، علی اکبر؛ عرفانیان، مهدی؛ ساری صراف، بهروز و خدیجه جوان. ارزیابی مدل فیزیکی ابر در برآورد بارندگی شش ساعته حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از داده­ های ایستگاه ­های هواشناسی و تصاویر ماهواره متئوست، فصلنامه فضای جغرافیایی، گواهی چاپ.
  4. عرفانیان، مهدی؛ فرج الهی، هانا؛ سوری، مهشید و عطاالله شیرزادی. مقایسه کارایی روش ­های وزن­ دهی شواهد، رگرسیون لجستیک و نسبت فراوانی در تهیه نقشه پتانسیل چشمه آب زیرزمینی در حوزه آبخیز چهل ­گزی،استان کردستان، مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، گواهی چاپ
  5. عرفانیان، مهدی؛ بیاضی، منصور، عبقری، هیراد و اباذر اسمعلی عوری. شبیه ­سازی ماهانه دبی جریان و رسوب، شناسایی و اولویت­بندی زیرحوزه های بحرانی از نظر تولید رسوب با استفاده از مدل SWAT در حوزه آبخیز نازلوچای. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز. گواهی چاپ (زمستان 94)

 

ارائه مقاله در کنفرانس و همایش های داخلی

  1. عابدی، زینب و مهدی عرفانیان. 1393. ارزیابی اثر تغییر اقلیم با استفاده از مدل LARS-WG  در دوره 2065-2045 بر دما و بارش حوزه آبخیز  هروی چای (ارائه پوستری). نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، 31-30 اردیبهشت 1393
  2. بیاضی، منصور و مهدی عرفانیان. 1392. شبیه­ سازی دبی ماهانه حوزه آبخیز نازلو چای با استفاده از مدل SWAT(ارائه پوستری)، سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با محوریت نجات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، 30-28 بهمن 1392
  3. بیاضی، منصور و مهدی عرفانیان. 1392. آنالیز حساسیتمدل SWAT  در حوزه آبخیز نازلو چای با استفاده از الگوریتم MOGSA(ارائه پوستری)، سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با محوریت نجات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، 30-28 بهمن 1392
  4. عرفانیان، مهدی؛ قهرمانی، پریسا و حسین سعادت. 1391. ارائه مدل فازی استخراج نقشه شاخص حفاظت خاک (SPI) با استفاده از داده های ماهواره­ ای در حوزه آبخیز قرناوه گلستان (ارائه شفاهی). هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، 28-27 اردیبهشت 1391
  5. عرفانیان، مهدی؛ ظهرابی سیف آباد، وحید و محمود عرب خدری. 1391. شبیه سازی جریان ماهانه رودخانه با استفاده از مدلSWAT   در رودخانه جاجرود، بالادست سد لتیان. (ارائه شفاهی). هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، 28-27 اردیبهشت 1391
  6. عرفانیان، مهدی؛ بابایی حصار ، سحر و زهرا قنبرلو. 1391. ارزیابی داده های بارش ماهواره TRMM  و روش ­های مختلف زمین آماری برای تهیه نقشه متوسط بارندگی سالانه حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (ارائه شفاهی). سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 21-20 شهریور ماه
  7. عرفانیان، مهدی و سحر بابایی حصار. 1391. توسعه و معرفی مدل PMF56-Hybrid برای برآورد تبخیر و تعرق مرجع در ایستگاه سینوپتیک تبریز (ارائه شفاهی). سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 21-20 شهریور ماه
  8. عرفانیان، مهدی؛ وفایی، نسرین و مهدی رضائیان زاده. 1391. تهیه نقشه ریسک خشکسالی استان فارس از طریق ترکیب شاخص مبتنی بر آنومالی NDVI  سنجنده MODIS  و شاخص خشکسالی هواشناسی SPI(ارائه شفاهی). سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 21-20 شهریور ماه

 

    مهارت های نرم افزاری مرتبط با تخصص و پژوهش

 

 GIS: ArcGIS Desktop

 Spatial Modeling in ArcGIS

 Programming: FORTRAN , MATLAB

 Applied Statistics : SPSS

 IWM: Expert Choice (AHP), ELECTRE, PROMETEE, TOPSIS

 RS: ERDAS Imagine , ENVI + IDL, IDRISI

 RS: HDF Tools for MODIS Data

 

 

      داوری مقالات علمی پژوهشی

 

·        مجله پژوهش ­های حفاظت آب و خاک، دانشگاه گرگان    

·        پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، دانشگاه ساری

·        مجله پژوهش ­های آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی

·        مجله پژوهش ­های فرسایش محیطی، دانشگاه هرمزگان 

·        مجله انجمن علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

·        مجله عمران دانشگاه تربیت مدرس

  Email and Address:

Erfanian.ma@gmail.com   m.erfanian@urmia.ac.ir


جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic